OVB Jaarvergadering 2023

Geachte leden,
Het bestuur van de Oranje Vereniging Blaricum nodigt u uit voor het bijwonen van de JAARVERGADERING die gehouden wordt op vrijdag 23 juni a.s. om 20.00 uur in de Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum.
Tijdens de vergadering wordt het jaarverslag besproken. Voorafgaand aan de vergadering liggen vanaf 19.30 uur de notulen van de jaarvergadering 2022, alsmede het financieel verslag 2022 ter inzage op de bestuurstafel.

AGENDA
1. Opening

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2022
4. a. Jaarverslag 2022
    b. Financieel verslag 2022
    c. Verslag kascontrolecommissie
    d. Benoemen kascontrolecommissie 2023
5. Bestuursverkiezing
6. Rooster van aftreden
7. Data festiviteiten 2023
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Oranje Vereniging Blaricum,
Daphne Rokebrand, secretaris a.i.

OVB jaaragenda 2023

KONINGSDAG 2023
• donderdag 27 april

KERMISWEEK BLARICUM 2023
zaterdag 19 augustus
zondag 20 augustus
maandag 21 augustus
dinsdag 22 augustus
woensdag 23 augustus

SINTERKLAAS IN BLARICUM
zaterdag 18 november

Alle vermelde activiteiten vinden plaats ONDER VOORBEHOUD van de dan geldende maatregelen i.v.m. het corona-virus.

De Oranje Vereniging Blaricum is organisator van diverse Blaricumse evenementen: Koningsdag, het Vuurwerk, de Blaricumse Kermisweek en de Sinterklaasintocht. Mede door steun van onze leden is onze vereniging in staat jou veel gezelligheid te bieden en houden wij oude tradities, zoals het ringsteken en touwtrekken, in stand. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt met de hulp van de vele vrijwilligers waarop wij een beroep mogen doen en waar wij bijzonder blij mee zijn.

De Oranje Vereniging Blaricum is op zoek naar geschikte en enthousiaste kandidaten voor de volgende functies:

• Voorzitter
• Secretaris
• Algemene bestuursleden

* Blaricum, 15 augustus 1939 – † Hilversum, 4 oktober 2022

Op de eerste maandag van deze herfstmaand oktober ging er een schok door heel Blaricum. Henk Eggenkamp is overleden luidde de boodschap. Vol ongeloof werd er gereageerd. Velen hadden hem nog gezien en gesproken bij de ‘Dag van het Werkpaerd’. Henk die rustige, kalme en hulpvaardige man, kan gewoon niet gemist worden. Niet door zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook niet door de vele verenigingen waar hij altijd zonder een wanklank, altijd bereid was te helpen met hand-en-spandiensten.